Bạn có thể phát hiện tính năng kỳ quặc của Arch Admirality?