Địa điểm nhạc sống ở Minneapolis và St. Paul

Minneapolis / St. Paul thường xuyên hơn là không dừng lại cho các hành vi quốc gia, và chúng tôi có một cảnh âm nhạc địa phương mạnh mẽ. Đây là nơi để xem tất cả mọi người từ các hành vi tên tuổi lớn đến cảm giác quốc gia mới nhất, cộng với truyền thuyết địa phương và những người mới đến trong bối cảnh âm nhạc Twin Cities.