Lưu trú tại Quebec Ice Hotel

Tìm hiểu những gì nó giống như ở tại khách sạn băng Quebec bên ngoài thành phố Quebec

Khách sạn băng là khách sạn độc đáo, điểm đến có thể được tìm thấy ở vùng khí hậu phía bắc. Khái niệm ở trong một khách sạn băng có thể là một khách sạn lãng mạn, nhưng sự thật lạnh lùng, khó khăn của việc lưu trú trong căn phòng cực bắc này là gì? The Quebec Ice Hotel (tiếng Pháp: Hôtel de Glace, oh-tel de kính ) là người duy nhất ở Bắc Mỹ. Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi trong một chuyến thăm đến chỗ ở đáng nhớ này.